Logo
Edycja XXIV 2019/Etap II

obiekty ochrony środowiska

← Edycja XXIV 2019/Etap II
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Główna przepompownia ścieków dla miasta Mrągowa
Kategoria obiektu obiekty ochrony środowiska
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIV 2019
Adres Młodkowskiego 27
11-700 Mrągowo
warmińsko-mazurskie
PL
Opis
„Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie” - wartość brutto wynosi - 5 555 803,87 zł brutto. Zadanie współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” ,oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Zakres modernizacji obejmował praktycznie wszystkie urządzenia technologiczne przepompowni w tym:
 wykonanie nowego układu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z systemem dezodoryzacji powietrza usuwanego przy użyciu stacji i fotojonizującej;
 zabudowę nowej kraty mechanicznej wraz z prasopłuczką skratek;
 wymianę wszystkich rurociągów technologicznych i armatury;
 montaż nowych zestawów pompowych;
 montaż mieszadła w zbiorniku retencyjnym;
 wykonanie pompowni do awaryjnego ominięcia głównej przepompowni ścieków wykorzystanej w trakcie modernizacji;
 wykonanie hermetycznego punktu zrzutu ścieków dla samochodów asenizacyjnych;
 wykonanie nowego układu zasilania i sterowania ( wraz z przesyłem danych do centrum zarządzania zlokalizowanych w oczyszczalni ścieków;
 wykonanie systemu monitoringu obecności gazów niebezpiecznych oraz monitoringu wizyjnego obiektu;
 montaż awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną.
Ponadto wykonane zostały roboty budowlane polegające na:
- termomodernizacji budynku;
- wymianie pokrycia dachowego;
- rekonstrukcji żelbetowego zbiornika retencyjnego z wykonaniem nowych stropów;
- położeniu nowych okładzin wewnętrznych z glazury i terakoty;
- naprawie tynków , gipsownie i malowanie pomieszczeń;
- wymiana systemu co z wykorzystaniem pompy ciepła;
- likwidacji zewnętrznego silosu do gromadzenia i kompostowania skratek;
- wykonaniu nowej nawierzchni z dróg i placów manewrowych kostki betonowej.
Oczekiwane efekty to:
- poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej , co korzystnie wpłynie między innymi na poprawę stanu środowiska naturalnego;
- poprawa warunków eksploatacyjnych, w tym zapewniających bezawaryjne funkcjonowanie przepompowni co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji;
- zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi;
- kontrola urządzeń poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu,
- likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni;
- stała i równomierna dostawa ścieków do oczyszczalni co zmniejszy koszty eksploatacji oraz poprawi pracę oczyszczalni ścieków.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja