Logo
Edycja XXIV 2019/Etap I

obiekty szkolnictwa i edukacji

← Edycja XXIV 2019/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem w Mikoszowie
Kategoria obiektu obiekty szkolnictwa
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIV 2019
Adres Mikoszów 27
57-100 Mikoszów
dolnośląskie
PL
Opis
Teren objęty przebudową stanowił tereny poprzemysłowe po dawnej gorzelni i folwarku o rozległym obszarze powierzchniowym. Zmiany zagospodarowania objęły teren wokół przebudowywanego i adoptowanego na cele rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dawnego budynku gospodarczego – stajni z magazynem. Do istniejącego przebudowywanego obiektu dwukondygnacyjnego dobudowany jest wiatrołap który będzie w przyszłości pełnił role łącznika pomiędzy budynkami A i B i stanowi główne wejście do obiektu. Obiekty te znajdują się bezpośrednio przy głównej drodze. Projektowane zagospodarowanie obejmowało wykonanie dojść pieszych i ewakuacyjnych z obiektów do drogi pożarowej, wydzielenie strefy wejścia głównego do obiektów, wydzielenie 22 miejsc parkingowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Wykonano plac rekreacyjno - integracyjny we wnętrzu kwartału wraz z wydzieleniem terenów zieleni zorganizowanej. Wykonano dojazd techniczny do zaplecza obiektu. Wykonano utwardzony placyk na kontenery śmietnikowe ogrodzonne ogrodzeniem panelowym h 180 cm, Wykonano ogrodzenie panelowego h180 cm części rekreacyjnej terenu wraz z oznaczonymi bramami i furtkami wyposażonymi w zamki. Wykonano przyłącze – gazowe, energetyczne, wod-kan. Całość nawierzchni utwardzonych wykonano z kostki betonowej. Obsługę drogową stanowi droga powiatowa 3073D, do której włączony jest nowy zjazd oraz dwa dojścia piesze. Na terenie zlokalizowane są siedziska wykonane jako kostki z granitu strzegomskiego 40x40x40.
Całość terenu dostępna jest dla osób niepełnosprawnych. Jest pełna dostępność do wejść wszystkich klatek schodowych. Przejścia piesze przez ciągi jezdne i dojścia do miejsc parkingowych z obniżonymi krawężnikami . Wszystkie wejścia do budynków dostępne dla osób niepełnosprawnych, progi o wysokości poniżej 2cm. Szerokości skrzydeł drzwiowych min. 90cm. Do wszystkich pomieszczeń na parterze zapewniony został dostęp niepełnosprawnym na wózkach.

W obiekcie mieści się:
1) Warsztat terapii zajęciowej – pracownie: plastyczna, komputerowa, krawiecka, artystyczna, ogrodnicza. Liczba osób niepełnosprawnych: 35 osób+ 8 pracowników.
2) Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 3 sale do terapii grupowej.
3)Pomieszczenia medyczne – indywidualne gabinety medyczne- psychiatra, psycholog, gabinet pielęgnacyjno – zabiegowy.
Funkcji podstawowej towarzyszy wymagany, dostosowany do stopnia niepełnosprawności użytkowników zespół pomieszczeń sanitarnych, szatniowych, zapleczowych i technicznych. Do obiektu A dobudowano wejście główne w formie wiatrołapu z recepcją stanowiącą jednocześnie przyszły łącznik z planowaną do adaptacji na analogiczne cele dawną oborą B.

Zmiany obejmowały przebudowę wykorzystującą istniejący gabaryt budynku. Zachowana została bryła budynku, kształt, rodzaj pokrycia i wysokość dachu, kamienna elewacja obiektu. W ramach przebudowy wykonano korekty wielkościowe otworów elewacji w wykorzystaniem i uzupełnieniem istniejącego detalu kamiennego. Wykształcone w dachu lukarny powielają układem i wielkością historyczne podziały i rysunek elewacji. Elewacja została oczyszczona, renowana i uzupełniona w miejscach ubytków. Kolorystyka stonowana, adekwatna do materiałów zastanych w obiekcie. Dobudowywany wiatrołap- łącznik parterowy z dachem płaskim, przeszklony, dopasowany gabarytem i formą do istniejących obiektów. Pozostałe działania na obiekcie i w jego otoczeniu były następujące:
-uporządkowano i oczyszczono bryłę obiektu.
-zamaskowano przypadkowych ale koniecznych elementów elewacji
-uporządkowanie strefy wejścia oraz wykonano chodnik zewnętrzny
-zmieniono organizację działania przestrzeni przed i za obiektem

Remont wewnątrz budynku uwzględnił ekspozycje na ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach istniejących kolumn kamiennych i sklepień. Rozebrano istniejące biegi schodowe i wykonano dwie nowe wydzielone pożarowo klatki schodowe o parametrach dla ZLII. Wykonano szyb z podnośnikiem hydraulicznnym dla osób niepełnosprawnych. Rozebrano i wykonano nowe posadzki na parterze budynku. Rozebrano istniejącą więźbę dachową. Wykonano nowy strop, nową więźbę w oparciu o ramową konstrukcję stalową, wykonano nowe pokrycia z dachówki ceramicznej z dociepleniem. Wykonano fundamenty izolacji przeciwwilgociowej pionowej istniejących ścian obiektu, wykonano docieplenia wewnętrznego istniejących ścian kamiennych, wykonano korekty w otworach okiennych i drzwiowych. Wykonano instalację oddymiania, wod-kan, deszczową, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, oświetleniowej, strukturalnej niskonapięciowej, odgromowej.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja