Logo
Edycja XXIV 2019/Etap I

obiekty ochrony środowiska

← Edycja XXIV 2019/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Modernizacja oczyszczalni i pompowni ścieków w Złotoryi
Kategoria obiektu obiekty ochrony środowiska
Kraj Polska
Edycja Edycja XXIV 2019
Adres pl. Sprzymierzeńców 6
59-500 Złotoryja
dolnośląskie
PL
Opis
Modernizację biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Złotoryi zakończono w lutym 2019 roku. W ramach projektu zmodernizowana została cała część mechaniczna, biologiczna i gospodarka osadowa oczyszczalni. Zmodernizowano i wyposażono w nowe urządzenia technologiczne budynek krat i piaskowników. W obiekcie zamontowano dwie kraty mechaniczne, praso-płuczkę skratek, separator-płuczkę piasku. Piaskowniki wyposażono w dwustopniowy system napowietrzania. Wykonano modernizację dwukomorowego zbiornika retencyjnego wód deszczowych.
W ramach modernizacji części biologicznej oczyszczalni ścieków, w czołowej części każdego z dwóch ciągów technologicznych reaktora biologicznego wydzielono komory defosfatacji, predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, denitryfikacji oraz strefy dwufunkcyjne z możliwością prowadzenia procesu denitryfikacji i nitryfikacji. Komory nitryfikacji wyposażono w napowietrzanie drobnopęcherzykowe realizowane za pomocą dyfuzorów membranowych. W końcowej części reaktorów wydzielono strefę odtleniania, zapewniającą redukcję stężenia tlenu w strumieniu recyrkulacji wewnętrznej. W przypadku konieczności dozowania środków chemicznych, do usuwania fosforu, wykonano nowy układ pompowy koagulantu PIX 113 wraz ze zbiornikiem magazynowym. Gruntowy remont wykonano także w budynku dmuchaw, zamontowano cztery dmuchawy promieniowe, zapewniające odpowiednie stężenie tlenu w reaktorze biologicznym i komorach tlenowej stabilizacji osadów. Zmodernizowano dwa radialne osadniki wtórne, które wyposażono w zgarniacze osadu dennego i części pływających. Istniejącą pompownię przerzutową poddano przebudowie. W pompowni zainstalowano pompy ścieków oczyszczonych, zestaw hydroforowy do zasilania prasy osadu, budynku krat w wodę technologiczną oraz do płukania zbiornika retencyjnego wód deszczowych.
Reaktor biologiczny i wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika wyposażono w system kontroli jakości ścieków.
W wyniki inwestycji uporządkowano gospodarkę osadową, zmodernizowano i wyposażono w nowe urządzenia technologiczne zbiornik zagęszczania osadu oraz budynek odwadniania osadów (prasa taśmowa wraz z zagęszczaczem, automatyczna stacja roztwarzania polielektrolitu, instalacja higienizacji osadu odwodnionego). Rozbudowano układ zagospodarowania osadów poprzez budowę dwóch komór tlenowej stabilizacji i placów składowania osadów, wzdłuż których wykonano system przenośników ślimakowych.
Dodatkowo przewidziano zabudowę układu biofiltracji powietrza, odbierającego zanieczyszczone powietrze z hali krat oraz budynku odwadniania osadów.
Oczyszczalnia ścieków w Złotoryi wyposażona została w zaawansowany system sterowania i wizualizacji jej pracy, który umożliwia automatyczną eksploatację większości urządzeń, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad procesami technologicznymi. W celu zapewnienia ciągłości zasilania w energie elektryczną zamontowano układ samoczynnego załączania rezerwy oraz agregat prądotwórczy.
Modernizację oczyszczalni ścieków dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, koszt inwestycji wyniósł 33 743 587,34 zł brutto.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przeprowadziło modernizację ośmiu pompowni ścieków na terenie miasta Złotoryja. Zamierzeniem inwestycji była przebudowa przepompowni ścieków w zakresie technologicznym, energetycznym i budowlanym, mająca na celu modernizację układów kanalizacyjnych i eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
W ramach zadania wymieniono istniejące pompy, rurociągi technologiczne i armaturę. Wykonano modernizację układu elektrycznego zasilającego pompy wraz ze sterowaniem. Na największej z pompowni ścieków zamontowano kratę mechaniczną wraz z praso-płuczką skratek podłączoną do systemu biofiltracji powietrza oraz instalację fotowoltaiczną. Modernizację pompowni ścieków dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, koszt inwestycji wyniósł 8 593 570,42 zł brutto.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja